Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Cơ cấu bộ máy tổ chức HATEX

Cơ cấu bộ máy tổ chức HATEX:

I. BAN GIÁM ĐỐC

- Ông Nguyễn Đình Vinh - Giám đốc
Tel: 031.3757101- (102)
Mobile: 0913 511004
Email:  
nguyenvinh@hatex.vn

-  Bà Nguyễn Thị Cẩm Hương - Phó Giám đốc
Tel: 031.3757101 - (106)
Mobile: 0912 940509
Email: nguyenhuong@hatex.vn

II. PHÒNG HÀNH CHÍNH  TỔNG HỢP

- Ông Nguyễn Thế Anh – Trưởng phòng        
Tel: 031.3757101 – (103)
Mobile: 0123 6949915
Email:   info@hatex.vn        

Chức năng - nhiệm vụ:

1. Soạn thảo, đệ trình Giám đốc ban hành các quy chế, quy định nội bộ để xây dựng nề nếp quản lý, điều hành các hoạt động của Sàn;

2. Hướng dẫn các phòng xây dựng kế hoạch công tác và tổng hợp thành kế hoạch công tác của Sàn, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt và các nhiệm vụ đột xuất khác;

3. Đảm bảo công tác tài chính, kế toán theo quy định;

4. Tham mưu cho Giám đốc về công tác tổ chức, nhân sự; công tác hành chính; tài sản; Lễ tân; Công tác văn thư; đảm bảo vệ sinh và an ninh trật tự của Sàn;

5. Tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; theo dõi việc chấp hành kỷ luật lao động;

6. Tổ chức vận hành khu văn phòng giao dịch của các doanh nghiệp tham gia Sàn; Hướng dẫn khách đến thăm quan và tham gia các hoạt động tại Sàn;

7. Là đầu mối liên hệ công tác với cấp trên, các đơn vị, doanh nghiệp tham gia trưng bày tại Sàn; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khác theo sự phân công, chỉ đạo của Giám đốc;

8. Quản trị mạng nội bộ.

III. PHÒNG THÔNG TIN  CÔNG NGHỆ

- Bà Đỗ Thị Lương – Trưởng phòng
Tel: 031.3757101 – (111)
Mobile: 0934 659425
Email:  
 thongtin@hatex.vn

Chức năng - nhiệm vụ:

1. Tham mưu cho lãnh đạo Sàn về các hoạt động trong lĩnh vực phòng phụ trách; Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt;

2. Quản trị, thu thập, xử lý, cập nhật thông tin chào bán/tìm kiếm sản phẩm khoa học công nghệ trong nước và ngoài nước lên Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến (Chợ ảo);

3. Vận động các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký trở thành Nhà cung cấp trên Chợ ảo;

4. Cung cấp, giải đáp thông tin công nghệ, thiết bị phục vụ khách hàng theo yêu cầu; Hướng dẫn khách hàng tra cứu thông tin công nghệ, thiết bị tại Khu tra cứu  thông tin;

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về khoa học và công nghệ;

6. Biên soạn các tài liệu về công nghệ và chuyển giao công nghệ;

7. Phối hợp với các phòng khác triển khai các hoạt động theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Sàn;

8. Thực hiện các công việc đột xuất khác do lãnh đạo Sàn giao.

IV. PHÒNG TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Hương – Trưởng phòng (Phó Giám đốc kiêm nhiệm)
Tel: 031.3757101 – (106)
Mobile: 0912 940509
Email:  
 tuvan@hatex.vn

- Ông Võ Ngọc Vinh- Phó Trưởng phòng
Tel: 031.3757101 – (108)
Mobile: 0901 599968
Email:   tuvan@hatex.vn 

Chức năng – nhiệm vụ:

1. Tham mưu cho lãnh đạo Sàn về các hoạt động trong lĩnh vực phòng phụ trách; Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt;

2. Tổ chức triển khai dịch vụ môi giới, tư vấn về công nghệ và chuyển giao công nghệ;

3. Triển khai các dịch vụ tư vấn về khoa học công nghệ và quản lý;

4. Triển khai hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ;

5. Thường xuyên điều tra, khảo sát, đánh giá thị trường công nghệ;

6. Đại diện thương mại cho các đơn vị, doanh nghiệp để cung cấp sản phẩm KHCN;

7. Phối hợp với các phòng khác triển khai các hoạt động theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Sàn;

9. Thực hiện các công việc đột xuất khác do lãnh đạo Sàn giao.

V. PHÒNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN

- Ông Bùi Đức Anh - Trưởng phòng
Tel: 031.3757101 – (123)
Mobile: 0982 190605
Email:  sukien@hatex.vn

- Bà Đỗ Thị Nhung- Phó Trưởng phòng
Tel: 031.3757101 – (121)
Mobile: 0904 163863
Email:  sukien@hatex.vn

Chức năng - nhiệm vụ:

1. Tham mưu cho lãnh đạo Sàn về các hoạt động trong lĩnh vực phòng phụ trách; Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt;

2. Tổ chức triển khai các cuộc hội nghị, hội thảo, chương trình trình diễn, giới thiệu công nghệ và thiết bị;

3. Tổ chức các phiên kết nối thị trường, phiên bán đấu giá công nghệ;

4. Tổ chức các chương trình tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm về khoa học và công nghệ;

5. Tổ chức và tham gia các kỳ hội chợ, triển lãm về khoa học và công nghệ theo chuyên đề, Chợ công nghệ và thiết bị; 

6. Thực hiện các công việc đột xuất khác do lãnh đạo Sàn giao.