FREE

Hồ sơ

Công ty TNHH thiết bị khoa học T.H.M Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh Ngày tham gia: 16/06/2015 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Lượt truy cập: 400,333 Xem thêm Liên hệ

Thiết bị, hóa chất Hach

Ngày đăng: 21/03/2016

Liên hệ

Xuất xứ: Mỹ

Liên hệ

Thông tin chi tiết

Cung cấp thiết bị, hóa chất Hach:

1420299 Buffer Powder Pillows for Heavy Matals. Citrate Type, 100 cái/bịch, 1420299
1261699 DithiVerd Metals Reagent Powder Pillows, 100 cái/bịch, 1261699
2603700-2603849 Aluminum Reagent Set, Eriochrome Cyanine R (ECR) Method, 10mL, 1bộ= 3 loại, 2603700
2125915 rr COD Vials 20-1500mg/L, pk/150 High Range, 150ống/hộp, 2125915
2125815 rr COD Vials 3-150mg/L, pk/150, Low Range, 150ống/hộp, 2125815
2283549 Buffer Solution, pH 7.00 (NIST),color-coded yellow, 500ml/chai, 2283549
2105769 FerroVerđ Iron Reagent Powder, Pillows, 10ml, 100 cái/bịch, 2105769
2105569 DPD Free Chlorine Reagent Powder Pillows, 10ml, 100 cái/bịch, 2105569
2272600 Chloride Reagent Set, Mercuric Nitrate Digital Titrator, 1bộ= 3 loại, 2272600
2272000 Hardness (Total) Reagent Set, Digital Titrator, Full Range, 1 bộ= 4 loại, 2272000
2415815 rr COD Vials 0-40 mg/L, pk/150, Ultra Low Range, 150ống/hộp, 2415815
2106169 NitraVerð 5 Nitrate Reagent Powder Pillows, 10ml, 100 cái/bịch, 2106169
2107169 NitriVerð 3 Nitrite Reagent Powder Pillows, 10ml, 100 cái/bịch, 2107169
2106769 SulfaVerð 4 Sulfate Reagent Powder Pillows, 10ml, 100 cái/bịch, 2106769
1439301 Mercuric Nitrate Digital Titrator Cartridge, 0.2256N, 13ml/ống, 1439301
92101 Mercuric Nitrate Digital Titrator Cartridge, 2.256N, 13ml/ống, 92101
1436401 EDTA Digital Titrator Cartridge, 0.0800M, 13ml/ống, 1436401
1439901 EDTA Digital Titrator Cartridge, 0.800M, 13ml/ống, 1439901
42432 Hardness 1 Buffer Solution, 100 mL MDB, 100ml/chai, 42432
2672245 "Total Nitrogen Test N Tube Reagent Set, 0-25mg/L, 50 ống/hộp, 2672245
(267145 & 2672145)"
2742645 Total Phosphorus Test ’N Tube Reagent Set 50 tests, 1bộ = 3 loại, 2742645
2105869 CuVerð 1 Copper Reagent Powder Pillows, 10ml, 100 cái/bịch, 2105869
1416066 BOD Nutrient Buffer Pillows, 300 mL, 50 cái/bịch, 1416066
2283449 Buffer Solution, pH 4.01 (NIST) color-coded red, 500ml/chai, 2283449
2283649 Buffer Solution, pH 10.01 (NIST),color-coded blue, 500ml/chai, 2283649
2659405 Stablcal Turbidity Standards Calibration Kit, 2100P Portable Turbidimeter
1417542 Iron Standard Solution, 100 mg/L as Fe (NIST), 100ml/chai, 1417542
1279142 Manganese Standard Solution, 1000mg/l, as Mn (NIST), 100ml/chai, 1279142
2630020 Chlorine Standard Solution, 25-30 mg/L as Cl2, pk/20 - 2 mL PourRite Ampules (NIST), 2630020
141410 Color Standard Solution, 500 Pt Co Units, pk/16 - 10-mL Voluetteð Ampules, 16ống/hộp, 141410
194749 Nitrogen-Nitrate Standard Solution, 100mg/l, as NO3-N (NIST), 500ml/chai, 194749
2321142 Phosphorus Standard Solution, 1000mg/L as P (NIST), 100ml/chai, 2321142
2605546 NitraVer X Reagent B Powdere Pillows, 50 cái/bịch, 2605546
2119449 Nessler Reagent, 500m/chai, 2119449
2605345 NitraVer Test N Tube Reagent Set,Nitrate-Nitrogen, 0-30 mg/L, 50ống/hộp, 2605345
2084766 Potassium Persulfate Powder Pillows,, 50 cái/bịch, 2084766
2106046 PhosVerð 3 Phosphate Reagent Powder Pillows, 10 mL, 50 cái/bịch, 2106046
1407099 DPD Free Chlorine Reagent Powder Pillows, 25ml, 100 cái/bịch, 1407099
LPV2551T.97.002 Máy đo pH cầm tay, SenlON+pH1
2100Q01 Máy đo độ đục cầm tay, 2100Q
LPV440.99.00002 Máy quang phổ để bàn DR3900
LPV441.99.00002 Máy quang phổ tử ngoại khả kiến, DR6000
LTV082.52.40001 Bếp nung mẫu DRB200
2100Q01USB Máy đo độ đục cầm tay, phụ kiện: USB và mo-đun cấp nguốn, 2100Q

181632 Sulfide 1 Reagent, 100 mL MDB,100ml/chai, 181632
2119449 Nessler Reagent, 500m/chai, 2119449
199532 Molybdate 3 Reagent, 100ml/chai, 199532
44449 SPADNS Fluoride Reagent Solution, 500ml/chai, 44449
2106069 PhosVerð 3 Phosphate Reagent Powder Pillows, 10ml, 100 cái/bịch, 2106069
2105569 DPD Free Chlorine Reagent Powder Pillows, 10ml, 100 cái/bịch, 2105569
181732 Sulfide 2 Reagent, 100 mL MDB, 100ml/chai, 181732
2376626 Mineral Stabilizer Solution, 50 mL SCDB, 50ml/chai, 2376626
2376526 Polyvinyl Alcohol Dispersing Agent, 50mL SCDB, 50ml/chai, 2376526
2253869 Amino Acid F Reagent Powder Pillows, 25mL, 100 cái/bịch, 2253869
1454899 Citric Acid Powder Pillows for Silica, 25mL, 100 cái/bịch, 1454899
2662105 StablCal Turbidity Standards Calibration Kit, 2100N/N IS Turbidimeter, Sealed Vials, 5 chai/hộp, 2662105
2918700 StablCal Turbidity Standards Calibration Kit, 2100N/N IS Turbidimeter, Sealed Vials, 5 cái/hộp, 2918700
2283649 Buffer solution, ph 10.01 (NIST), color-coded blue, 500ml/chai
40149 Iodate-Iodide Standard Solution, 500ML
246149 Formazin Turbidity Standard, 4000NTU, 500ML
1206599 SulfaVer® 4 Sulfate Reagent Powder Pillows, pk/100
1403499 NitraVer® 5 Nitrate Reagent Powder Pillows, pk/100
1406599 NitriVer® 3 Nitrite Reagent Powder Pillows, pk/100
1407699 DPD Total Chlorine Reagent Powder Pillows, pk/100
1407799 DPD Free Chlorine Reagent Powder Pillows, pk/100
2105669 DPD Total Chlorine Reagent Powder Pillows, pk/100
2408449 Sulfite Standard Solution, 500ML
2430200 Cyanide Reagent Set, pk/100
5811200 Replacement LDO Sensor Cap for LDO101 Luminescent
S51M003 KCL 0.01D Conductivity Standard, 500ML
193432 Amino Acid Reagent, 100ML/chai

 

2603700-2603849 Aluminum Reagent Set, Eriochrome Cyanine R (ECR) Method, 10mL, 1bộ= 3 loại, 2603700 Bộ
2125915 rr COD Vials 20-1500mg/L, pk/150 High Range, 150ống/hộp, 2125915 Hộp
2272600 Chloride Reagent Set, Mercuric Nitrate Digital Titrator, 1bộ= 3 loại, 2272600 Bộ
2272000 Hardness (Total) Reagent Set, Digital Titrator, Full Range, 1 bộ= 4 loại, 2272000 Bộ
2415815 rr COD Vials 0-40 mg/L, pk/150, Ultra Low Range, 150ống/hộp, 2415815 Hộp
2106769 SulfaVerð 4 Sulfate Reagent Powder Pillows, 10ml, 100 cái/bịch, 2106769 Bịch
1439301 Mercuric Nitrate Digital Titrator Cartridge, 0.2256N, 13ml/ống, 1439301 Bịch
2105869 CuVerð 1 Copper Reagent Powder Pillows, 10ml, 100 cái/bịch, 2105869 Bịch
1416066 BOD Nutrient Buffer Pillows, 300 mL, 50 cái/bịch, 1416066 Bịch
2283649 Buffer Solution, pH 10.01 (NIST),color-coded blue, 500ml/chai, 2283649 Chai
2659405 Stablcal Turbidity Standards Calibration Kit, 2100P Portable Turbidimeter Hộp
1417542 Iron Standard Solution, 100 mg/L as Fe (NIST), 100ml/chai, 1417542 Chai
1279142 Manganese Standard Solution, 1000mg/l, as Mn (NIST), 100ml/chai, 1279142 Chai
2630020 Chlorine Standard Solution, 25-30 mg/L as Cl2, pk/20 - 2 mL PourRite Ampules (NIST), 2630020 Hộp
141410 Color Standard Solution, 500 Pt Co Units, pk/16 - 10-mL Voluetteð Ampules, 16ống/hộp, 141410 Hộp
194749 Nitrogen-Nitrate Standard Solution, 100mg/l, as NO3-N (NIST), 500ml/chai, 194749 Chai
2321142 Phosphorus Standard Solution, 1000mg/L as P (NIST), 100ml/chai, 2321142 Chai
2605546 NitraVer X Reagent B Powdere Pillows, 50 cái/bịch, 2605546 Bịch
2084766 Potassium Persulfate Powder Pillows,, 50 cái/bịch, 2084766 Bịch
2106046 PhosVerð 3 Phosphate Reagent Powder Pillows, 10 mL, 50 cái/bịch, 2106046 Bịch
1407099 DPD Free Chlorine Reagent Powder Pillows, 25ml, 100 cái/bịch, 1407099 Bịch
LPV2551T Máy đo pH cầm tay, SenlON+pH1 Cái
CDC40101 Điện cực đo độ dẫn điện, CDC40101 Cái
LPV440.99.00002 Máy quang phổ để bàn DR3900 Cái
2100Q01USB Máy đo độ đục cầm tay, phụ kiện: USB và mo-đun cấp nguốn, 2100Q Cái
223632 Molybdate Reagent, 100ML/chai, MDB, 223632 Chai
2374820 Lead Standard Solution, 10mg/L as Pb (NIST), 25ml Chai
2125815 COD Vials 3-150mg/L, pk/150, Low Range, 150ống/hộp, 2125815 Hộp
2254069 Amino Acid F Reagent Powder Pillows, 100 cái/bịch, 2254069 Bịch
199532 Molybdate 3 Reagent, 100ml/chai, 199532 Chai
2107369 Molybdate Reagent Powder Pillows for HR Silica, 100 cái/bịch, 2107369 Bịch
1416369  Lithium Hydroxiide Powder Pillows, 100 cái/bịch, 1416369 Bịch
2107469  Acid Reagent Powder Pillows for HR Silica, 10ML, 100 cái/bịch, 2107469 Bịch
2122326  Alkaline Cyanide Reagent, 50ML/chai, SCDB, 2122326 Chai
2272300  Sulfite Reagent Set, Digital Titrator, 1 bộ gồm 1 chuẩn độ và 3 loại chất chuẩn, 2272300 Bộ
2429600  Silica Reagent Set, High Range, 1 bộ gồm 3 loại chất chuẩn, 2429600 Bộ
2653199  Ammonia Cyanurate Reagent Powder Pillows, 10 ML, 100 cái/bịch, 2653199 Bịch
2668000   Nitrogen-Ammonia Reagent Set:, 1 bộ 2 loại chất chuẩn, 2668000 Bộ
2714100  Total Nitrogen Reagent Set, HR, 1 bộ gồm 5 loại chất chuẩn, 2714100 Bộ
28232H  Potassium Hydroxide Standard Solution, 8N, 100ML/chai, MDB, 28232H Chai
42532  Hardness 2 Indicator Solution, 100ML/chai, MDB, 42532 Chai
98799  Dissolved Oxygen 3 Reagent Powder Pillows, 100 cái/bịch, 98799 Bịch
2076032  Molybdovanadate Reagent, 100ML/chai, MDB, 2076032 Chai
2125825  COD Digestion Vials, Low Range, 25 cái/bộ, 2125825 Bộ
2241732  Alkali Solution for Calcium and Magnesium, 100ML/chai, MDB, 2241732 Chai
2415915  COD Digestion Vials, High Range Plus, 200 to 15,000 mg/L COD, 150 cái/bộ, 2415915 Bộ
2743042  Sodium Hydroxide Solution, 1.54N, 100ML/chai, 2743042 Chai
20553  EDTA Standard Solution, 0.0200N, 1L/chai, 20553 Chai
2543768  FerroMo Iron Reagent 1 Powder Pillows, 25cái/bịch, 2543768 Bịch
2408449  Sulfite Standard Solution, 500ML/chai, 2408449 Chai
2971205  StablCal Turbidity Standards Calibration Kit, 2100Q Portable Turbidimeter, 1 bộ =  4 loại, 2971205 Bộ
111729  Silica Standard Solution, 50 mg/L as SiO2 (NIST), 200ml/chai, 111729 Chai
40149  Iodate-Iodide Standard Solution, 500ML/chai, 40149 Chai
44449 SPADNS Fluoride Reagent Solution, 500ml/chai, 44449 Chai
2253869 Amino Acid F Reagent Powder Pillows, 25mL, 100 cái/bịch, 2253869 Bịch
1454899 Citric Acid Powder Pillows for Silica, 25mL, 100 cái/bịch, 1454899 Bịch
2242000  Aluminum Reagent Set, Aluminon, 100cái/bịch, 1bộ = 3loại, 2242000 Bộ
2106669  ZincoVer 5 Zinc Reagent Powder Pillows, 20 mL, 100cái/bịch, 2106669 Bịch
257201  Bông bi dùng lọc mẫu, 100 cái/bịch, mã hàng: 257201 Bịch
2283449  Buffer Solution, pH 4.01 (NIST) color-coded red, 500ml/chai, 2283449 Chai
1457799  Ascorbic Acid Powder Pillows, 100 cái/bịch 1457799 Bịch
1409895  Buffer Powder Pillows, pH 6.86 (NIST), 15 cái/bịch, 1409895 Bịch
2608345  NitriVer 3 TNT Reagent Set, Nitrogen-Nitrite, Low Range, 50 cái/bộ, 2608345 Bộ
1271099  ChromaVer 3 Chromium Reagent Powder Pillows, 5 or 10 mL, 100 cái/bịch, 1271099 Bịch
1261699  DithiVerd Metals Reagent Powder Pillows, 100 cái/bịch, 1261699 Bịch
1420299  Buffer Powder Pillows for Heavy Matals. Citrate Type, 100 cái/bịch, 1420299 Bịch
2141299  Triazole Reagent Powder Pillows, 100 cái/bịch 2141299 Bịch
2105503  DPD Free Chlorine Reagent Powder Pillows, 10ml, 300 cái/bịch 2105503 Bịch
199526  Molybdate 3 Reagent Solution, 50ML/chai, SCDB, 199526 Chai
2244100  Phosphorus, Reactive, Reagent Set, 1 bộ gồm 2 loại chất chuẩn, 2244100 Bộ
2375000  LeadTrakTM Reagent Set, Fast Column Extraction Method, 20 tests, 1 bộ = 7 loại, 2375000 Bộ
2742645  Phosphorus (Total) Reagent Set, 1 bộ gồm 5 loại chất chuẩn, 2742645 Bộ
HQ40D  Máy đo đa chỉ tiêu HQ40D, HQ40D53000000 Cái
2106169  NitraVerð 5 Nitrate Reagent Powder Pillows, 10ml, 100 cái/bịch, 2106169 Bịch
1406599  NitriVer 3 Nitrite Reagent Powder Pillows, 25 mL, 100 cái/bịch, 1406599 Bịch
1436401  EDTA Digital Titrator Cartridge, 0.0800M, 13ml/ống, 1436401 Bịch
2241926  EDTA Solution, 1M, 50ml/chai, 2241926 Chai
42432  Hardness 1 Buffer Solution, 100 mL MDB, 100ml/chai, 42432 - Line No 190 Chai
2106269  Citric Acid Reagent Powder Pillows for Silica, 100 cái/bịch, 2106269 Bịch
1496101  Iodate-Iodide Standard Solution, 0.3998N, 13ML/chai, 1496101 Chai
34932  Starch Indicator Solution, 100ml/chai, 34932 Chai
2241832  Calcium/Magnesium Indicator Solution, 100ML/chai, 1 bộ = 3 loại, 2241832 Bộ
2105769  FerroVerđ Iron Reagent Powder, Pillows, 10ml, 100 cái/bịch, 2105769 Bịch
1407799  DPD Free Chlorine Reagent Powder Pillows, 5ml,100 cái/bịch,1407799 Bịch
2229726  EGTA Solution, 50ML/chai, SCDB, 2229726 Chai
2459300  Silica, Low Range, Reagent Set, 1 bộ gồm 3 loại chất chuẩn, 2459300 Bộ
2319900  Hardness Reagent Set, 1 bộ gồm 4 loại chất chuẩn, 2319900 Bộ
2606945 Chất thử TNT Amver HR, 2606945 Hộp
245032  Sodium Hydroxide, 5.0 N, 100 mL MDB, 100ml/chai 245032 Chai
244932  Sulfure , 5.25 N, 100 mL MDB, 100ml/ống 244932 Ống
245199  Potassium Persulfate Powder Pillows, pk/100, 100 gói/hộp 245199 Hộp
2599849  Molybdate , 500 mL, for low range phosphate, 500ML/chai 2599849 Chai
2605345  NitraVer Test N Tube Reagent Set,Nitrate-Nitrogen, 0-30 mg/L, 50ống/hộp, 2605345 Hộp
230166  FerroZine Iron Reagent Solution Pillows, 50 cái/bịch, 230166 Bịch
181632  Sulfide 1 Reagent, 100 mL MDB,100ml/chai, 181632 Chai
2105669  DPD Total Chlorine Reagent Powder Pillows, 100 cái/bịch, 2105669 Bịch
LPV2550T.97.002  Bộ kít đo pH cầm tay, LPV2550T.97.002 Cái
9531000  Máy đo PH cầm tay, mã hàng: 9531000 Cái
2105569  DPD Free Chlorine Reagent Powder Pillows,100 cái/bịch 2105569 Bịch
2107169  NitriVerð 3 Nitrite Reagent Powder Pillows, 10ml, 100 cái/bịch, 2107169 Bịch
2283549  Dung dịch chuẩn PH (Buffer Solution, pH 7.00 (NIST),color-coded yellow, 500ml/chai, 2283549) Chai
2107569  NitriVer 2 Nitrite Reagent Powder Pillows, 100 cái/bịch, 2107569 Bịch
181732  Sulfide 2 Reagent, 100 mL MDB, 100ml/chai, 181732 Chai