FREE

Hồ sơ

Công ty TNHH thiết bị khoa học T.H.M Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh Ngày tham gia: 16/06/2015 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Lượt truy cập: 400,336 Xem thêm Liên hệ

Môi trường vi sinh Acumedia Neogen

Ngày đăng: 21/03/2016

Liên hệ

Xuất xứ: Mỹ

Liên hệ

Thông tin chi tiết

Thông tin môi trường vi sinh Acumedia Neogen:

7100A - Tryptic Soy Agar 500g

7336A - Beta-SSA Agar 500g

7100B - Tryptic Soy Agar 2kg

7336B - Beta-SSA Agar 2kg

7100C - Tryptic Soy Agar 10kg

7336C - Beta-SSA Agar 10kg

7101A - Mueller Hinton Agar 500g

7338A - Dextrose Tryptone Broth - 500g

7101B - Mueller Hinton Agar 2kg

7338B - Dextrose Tryptone Broth - 2kg

7101C - Mueller Hinton Agar 10kg

7338C - Dextrose Tryptone Broth - 10kg

7102A - MacConkey Agar 500g

7340A - Dextrose Tryptone Agar 500g

7102B - MacConkey Agar 2kg

7340B - Dextrose Tryptone Agar 2kg

7102C - MacConkey Agar10kg

7340C - Dextrose Tryptone Agar 10kg

7103A - Eosin Methylene Blue Agar, Levine 500g

7341A - Malt Extract - 500g

7103B - Eosin Methylene Blue Agar, Levine 2kg

7341B - Malt Extract - 2kg

7103C - Eosin Methylene Blue Agar, Levine 10kg

7341C - Malt Extract - 10kg

7104A - GC Agar 500gm

7347A - Tryptose Agar - 500g

7104B - GC Agar 2kg

7347B - Tryptose Agar - 2kg

7104C - GC Agar 10kg

7347C - Tryptose Agar - 10kg

7105A - Letheen Broth Base 500g

7349A - Tomato Juice Agar 500g

7105B - Letheen Broth Base 2kg

7349B - Tomato Juice Agar 2kg

7105C - Letheen Broth Base 10 Kg

7349C - Tomato Juice Agar 10kg

7110A - Cooked Meat Medium 500g

7350A - Corn Meal Agar 500g

7110B - Cooked Meat Medium 2kg

7350B - Corn Meal Agar 2kg

7110C - Cooked Meat Medium 10kg

7350C - Corn Meal Agar 10kg

7112A - Baird Parker Agar 500g

7351A - Tryptone 500g

7112B - Baird Parker Agar 2kg

7351B - Tryptone 2kg

7112C - Baird Parker Agar 10kg

7351C - Tryptone 10kg

7113A - Bismuth Sulfite Agar 500g

7352A - Skim Milk 500g

7113B - Bismuth Sulfite Agar 2kg

7352B - Skim Milk 2kg

7113C - Bismuth Sulfite Agar 10kg

7352C - Skim Milk 10kg

7115A - Brain-Heart Infusion Agar 500g

7359A - Violet Red Bile Agar w/MUG 500g

7115B - Brain-Heart Infusion Agar 2kg

7359B - Violet Red Bile Agar W/MUG 2kg

7115C - Brain-Heart Infusion Agar 10kg

7359C - Violet Red Bile Agar w/MUG 10kg

7116A - Brain-Heart Infusion Broth 500g

7361A - EC Medium w/MUG 500g

7116B - Brain-Heart Infusion Broth 2kg

7361B - EC Medium w/MUG 2kg

7116C - Brain-Heart Infusion Broth 10kg

7361C - EC Medium w/MUG 10kg

7117A - Brilliant Green Agar 500g

7363A - YM Broth - 500g

7117B - Brilliant Green Agar 2kg

7363B - YM Broth - 2kg

7117C - Brilliant Green Agar 10kg

7363C - YM Broth - 10kg

7118A - Letheen Agar Base 500g

7365A - Peptone Water 500g

7118B - Letheen Agar Base 2kg

7365B - Peptone Water 2kg

7118C - Letheen Agar Base 10kg

7365C - Peptone Water 10kg

7119A - Brilliant Green Bile Broth 2% 500g

7367A - Tryptose Broth - 500g

7119B - Brilliant Green Bile Broth 2% 2kg

7367B - Tryptose Broth - 2kg

7119C - Brilliant Green Bile Broth 2% 10kg

7367C - Tryptose Broth - 10kg

7120A - Brucella Agar - 500g

7375A - D/E Neutralizing Agar - 500g

7120B - Brucella Agar - 2kg

7375B - D/E Neutralizing Agar - 2kg

7120C - Brucella Agar - 10kg

7375C - D/E Neutralizing Agar - 10kg

7121A - Brucella Broth - 500g

7378A - MacConkey Agar w/o CV & Salt 500g

7121B - Brucella Broth - 2kg

7378B - MacConkey Agar w/o CV & Salt 2kg

7121C - Brucella Broth - 10kg

7378C - MacConkey Agar w/o CV & Salt 10kg

7122A - CLED Agar 500g

7380A - Phosphate Buffer, pH 7.2 - 500 g

7122B - CLED Agar 2kg7380B - Phosphate buffer, pH 7.2 - 2kg

7122C - CLED Agar 10kg7380C - Phosphate Buffer, pH 7.2 - 10kg

7123A - Casman Medium Base 500g

7385A - Clostridium Difficile Agar 500g

7123B - Casman Medium Base 2kg

7385B - Clostridium Difficile Agar 2kg

7123C - Casman Medium Base 10kg

7385C - Clostridium Difficile Agar 10kg

7125A - Columbia Blood Agar Base - 500g

7389A - MIO Medium - 500g

7125B - Columbia Blood Agar Base - 2kg

7389B - MIO Medium - 2kg

7125C - Columbia Blood Agar Base - 10kg

7389C - MIO Medium - 10kg

7126A - Columbia CNA Agar 500g

7390A - R2A Agar - 500g

7126B - Columbia CNA Agar 2kg

7390B - R2A Agar - 2kg

7126C - Columbia CNA Agar 10kg

7390C - R2A Agar - 10kg

7127A - Columbia Broth - 500g

7391A - MacConkey Agar, CS 500g

7127B - Columbia Broth - 2kg

7391B - MacConkey Agar, CS 2kg

7127C - Columbia Broth - 10kg

7391C - MacConkey Agar, CS 10kg

7129A - DNase Test Agar 500g

7392A - Sabouraud Dextrose Agar w/ Lecithin & Tween 80 500g

7129B - DNase Test Agar 2kg

7392B - Sabouraud Dextrose Agar w/ Lecithin & Tween 80 2Kg

7129C - DNase Test Agar 10kg

7392C - Sabouraud Dextrose Agar w/ Lecithin & Tween 80 10kg

7130A - Deoxycholate Agar - 500g

7396A - m-FC Broth - 500 g

7130B - Deoxycholate Agar - 2Kg

7396B - m-FC Broth - 2kg

7130C - Deoxycholate Agar - 10Kg

7396C - m-FC Broth - 10kg

7133A - Bile Esculin Azide Agar - 500g

7397A - m FC Agar - 500g

7133B - Bile Esculin Azide Agar - 2kg

7397B - m FC Agar - 2kg

7133C - Bile Esculin Azide Agar - 10 kg

7397C - m FC Agar - 10kg

7134A - Eosin Methylene Blue Agar (Holt, Harris & Teague) 500g

7398A - Listeria Enrichment Broth 500g

7134B - Eosin Methylene Blue Agar (Holt, Harris & Teague) 2kg

7398B - Listeria Enrichment Broth 2kg

7134C - Eosin Methylene Blue Agar (Holt, Harris & Teague) 10kg

7398C - Listeria Enrichment Broth 10kg

7137A - Fluid Thioglycollate Medium 500g

7405A - Selective Strep Agar, Modified #2 500g

7137B - Fluid Thioglycollate Medium 2kg

7405B - Selective Strep Agar, Modified #2 2kg

7137C - Fluid Thioglycollate Medium 10kg

7405C - Selective Strep Agar, Modified #2 10kg

7138A - Hektoen Enteric Agar 500g

7406A - Lactobacilli MRS Broth - 500g

7138B - Hektoen Enteric Agar 2kg

7406B - Lactobacilli MRS Broth - 2kg

7138C - Hektoen Enteric Agar 10kg

7406C - Lactobacilli MRS Broth - 10kg

7140A - Kligler Iron Agar - 500g

7409A - UVM Modified Listeria Enrichment Broth 500g

7140B - Kligler Iron Agar - 2kg

7409B - UVM Modified Listeria Enrichment Broth 2kg

7140C - Kligler Iron Agar - 10kg

7409C - UVM Modified Listeria Enrichment Broth 10kg

7141A - Lactose Broth 500g

7418A - Buffered Peptone Water 500g

7141B - Lactose Broth 2kg

7418B - Buffered Peptone Water 2kg

7141C - Lactose Broth 10kg

7418C - Buffered Peptone Water 10kg

7142A - Lauryl Sulfate Broth 500g

7419A - Mycobiotic Agar 500g

7142B - Lauryl Sulfate Broth 2kg

7419B - Mycobiotic Agar 2kg

7142C - Lauryl Sulfate Broth 10kg

7419C - Mycobiotic Agar 10kg

7143A - Mannitol Salt Agar - 500g

7420A - MRSA Agar Base - 500g

7143B - Mannitol Salt Agar - 2kg

7420B - MRSA Agar Base - 2kg

7143C - Mannitol Salt Agar - 10kg

7420C - MRSA Agar Base - 10kg

7145A - Nutrient Agar 500g

7421A - mTEC Agar 500g

7145B - Nutrient Agar 2kg

7421B - mTEC Agar 2kg

7145C - Nutrient Agar 10kg

7421C - mTEC Agar 10kg

7146A - Nutrient Broth 500g

7425A - Violet Red Bile Glucose Agar 500g

7146B - Nutrient Broth 2kg

7425B - Violet Red Bile Glucose Agar 2kg

7146C - Nutrient Broth 10kg

7425C - Violet Red Bile Glucose Agar 10kg

7147A - Phenylethanol Agar - 500g

7428A - Oxford Listeria Agar 500g

7147B - Phenylethanol Agar - 2kg

7428B - Oxford Listeria Agar 2kg

7147C - Phenylethanol Agar - 10kg

7428C - Oxford Listeria Agar 10kg

7148A - Phenol Red Broth Base - 500g

7442A - Bacillus Cereus Agar Base - 500g

7148B - Phenol Red Broth Base - 2kg

7442B - Bacillus Cereus Agar Base - 2kg

7148C - Phenol Red Broth Base - 10kg7442C - Bacillus Cereus Agar Base - 10kg

7149A - Potato Dextrose Agar 500g

7443A - Campy Selective Agar Base - 500g

7149B - Potato Dextrose Agar 2kg

7443B - Campy Selective Agar Base - 2kg

7149C - Potato Dextrose Agar 10kg

7443C - Campy Slective Agar Base - 10kg

7150A - Sabouraud Dextrose Agar 500g

7451A - m-TGE Broth 500g

7150B - Sabouraud Dextrose Agar 2kg

7451B - m-TGE Broth 2kg

7150C - Sabouraud Dextrose Agar 10kg

7451C - m-TGE Broth 10kg

7152A - Salmonella Shigella Agar 500g

7456A - Malt Agar 500g

7152B - Salmonella Shigella Agar 2kg

7456B - Malt Agar 2kg

7152C - Salmonella Shigella Agar 10kg

7456C - Malt Agar 10kg

7153A - Schaedler Agar 500g

7458A - Pseudomonas Cepacia Agar 500g

7153B - Schaedler Agar 2kg

7458B - Pseudomonas Cepacia Agar 2kg

7153C - Schaedler Agar 10kg

7458C - Pseudomonas Cepacia Agar 10kg

7154A - Schaedler Broth 500g

7465A - Lactalbumin Hydrolysate 500g

7154B - Schaedler Broth 2kg

7465B - Lactalbumin Hydrolysate - 2Kg

7154C - Schaedler Broth 10kg

7465C - Lactalbumin Hydrolysate 10kg

7155A - Selenite Broth - 500g

7471A - Nutrient Gelatin 500g

7155B - Selenite Broth - 2kg

7471B - Nutrient Gelatin 2kg

7155C - Selenite Broth - 10kg

7471C - Nutrient Gelatin 10kg

7156A - Simmons Citrate Agar 500g

7485A - PPLO Broth w/o CV 500g

7156B - Simmons Citrate Agar 2kg

7485B - PPLO Broth w/o CV 2kg

7156C - Simmons Citrate Agar 10kg

7485C - PPLO Broth w/o CV 10kg

7157A - Standard Methods Agar 500g

7488A - W-L Nutrient Medium - 500g

7157B - Standard Methods Agar 2kg

7488B - W-L Nutrient Medium - 2kg

7157C - Standard Methods Agar 10kg

7488C - W-L Nutrient Medium - 10kg

7160A - Thioglycollate Medium w/o Indicator 500g

7495A - Letheen Agar Base, Modified 500g

7160B - Thioglycollate Medium w/o Indicator 2kg

7495B - Letheen Agar Base, Modified 2kg

7160C - Thioglycollate Medium w/o Indicator 10kg

7495C - Letheen Agar Base, Modified 10kg

7161A - Todd Hewitt Broth 500g

7496A - Letheen Broth Base, Modifed - 500g

7161B - Todd Hewitt Broth 2kg

7496B - Letheen Broth Base, Modified - 2kg

7161C - Todd Hewitt Broth 10kg

7496C - Letheen Broth Base, Modified - 10kg

7162A - Triple Sugar Iron Agar 500g

7500A - Presence Absence Broth - 500g

7162B - Triple Sugar Iron Agar 2kg

7500B - Presence Absence Broth - 2kg

7162C - Triple Sugar Iron Agar 10kg

7500C - Presence Absence Broth - 10kg

7163A - Tryptic Soy Agar w/Lecithin & Tween 80 - 500g

7502A - Fraser Broth Base 500g

7163B - Tryptic Soy Agar w/Lecithin & Tween 80 - 2kg

7502B - Fraser Broth Base 2kg

7163C - Tryptic Soy Agar w/Lecithin & Tween 80 - 10kg

7502C - Fraser Broth Base 10kg

7164A - Tryptic Soy Broth 500g

7506A - EC Medium, Modified 500g

7164B - Tryptic Soy Broth 2kg

7506B - EC Medium, Modified 2kg

7164C - Tryptic Soy Broth 10kg

7506C - EC Medium, Modified 10kg

7165A - Violet Red Bile Agar 500g

7510A - Universal Preenrichment Broth - 500g

7165B - Violet Red Bile Agar 2kg

7510B - Universal Preenrichment Broth - 2kg

7165C - Violet Red Bile Agar 10kg

7510C - Universal Preenrichment Broth - 10kg

7166A - XLD Agar 500g

7511A - Rappaport-Vassiliadis (MSRV) Medium Semisolid Modified, 500g

7166B - XLD Agar 2kg7511B - Rappaport Vassiliadis (MSRV) - 2kg

7166C - XLD Agar 10kg

7511C - Rappaport-Vassiliadis (MSRV) - 10kg

7173A - Littman Agar 500g

7512A - Rappaport-Vassiliadis R10 Broth 500g

7173B - Littman Agar 2kg

7512B - Rappaport-Vassiliadis R10 Broth 2kg

7173C - Littman Agar 10kg

7512C - Rappaport-Vassiliadis R10 Broth 10kg

7178A - Agar, Bacteriological 500g

7517A - XLT4 Agar - 500g

7178B - Agar, Bacteriological 2kg

7517B - XLT4 Agar - 2kg

7178C - Agar, Bacteriological 10kg

7517C - XLT4 Agar - 10kg

7179A - Pancreatic Digest of Casein (Pep C) 500g

7520A - HC Agar Base - 500g

7179B - Pancreatic Digest of Casein (Pep C) 2kg