Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Cung cấp hóa chất thí nghiệm hãng Xilong Trung Quốc

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản đóng gói
  • Thông tin khuyến mãi

Thông tin nhà cung cấp

Cung cấp hóa chất thí nghiệm hãng Xilong Trung Quốc

Tên hàng

Loại

Đóng gói

Công thức

Acetone

ar

500ml

CH3-CO-CH3

Acetonitril

ar

500ml

C2H3N

Acid acetic Glacial

ar

500ml

CH3COOH

Acid ascorbic

ar

25g

C6H8O6

Acid bengoic

ar

250g

C6H5COOH

Acid boric

ar

500g

H3BO3

Acid hydrobromic

ar

500ml

HBr

Acid chlohydric

ar

500ml

HCl

Acid sulfuro

ar

500ml

H2SO3

Acid citric

ar

500g

C6H8O7

Acid flohydric

ar

500ml

HF

Acid formic

ar

500ml

HCOOH

Acid lactic

ar

500ml

CH3CH(OH) COOH

Acid molybdic

ar

500g

H2MO4

Acid nitric

ar

500ml

HNO3

Acid oleic

ar

500ml

C17H33COOH

Acid oxalic

ar

500g

H2C2O4

Acid perchloric

ar

500ml

HClO4

Acid phosphoric

ar

500ml

H3PO4

Acid salysilic

ar

250g

C7H6O3

Acid sulfosalicylic

ar

100g

C7H6O6S2H2O

Acid sulphuric

ar

500ml

 H2SO4 

Ta me x (Butraline)

ar

500ml

 

Acid sulfamic

ar

100g

HO.SO2NH2

Acid succinic

ar

100g

C4H6O4

Aminobenzensulfonic acid (A.sulfanilic)

ar

100g

C6H7NO3S

Acid Stearic

ar

500g

C17H35COOH

Acid Tanic

ar

500g

C76H52O46

Acid Tartric

ar

500g

C4H6O6

Trichlorua axetic

ar

500g

CCl3COOH

2.4.6 Trinitro phenol (Acid picric)

ar

25g

C6H3O7N3

Acid Pyrogalic

ar

100g

C6H603

Aga sợi

ar

100g

 

Aga bột

ar

 

 

Amonium  acetate

ar

500g

NH4CH3COO

Acetal dehyt

ar

500ml

CH3CHO

Amonium Cromat

ar

500g

(NH4)2CrO4

Amonicacbonate

ar

500g

(NH4)2CO3

Amonium bicarbote

ar

500g

NH4HCO3

Amonium Bicromate

ar

500g

(NH4)2Cr2O7

Amonium Chloride

ar

500g

NH4Cl

Amonium citrate

ar

500g

(NH4)3C6H5O7

Amonium Florua

ar

250g

NH4F

Ammonia solution

ar

500ml

NH4OH

Amonium Molybdate

ar

500g

(NH4)6Mo7O24

Ammonium Nitrate

ar

500g

NH4NO3

Amonium Oxalate

ar

500g

(NH4)2C2O4

Amonium sulfua

ar

500ml

(NH4)2S

Ammonium Persulphate   

ar

500g

(NH4)2S2O8

Amonium photphat

ar

500g

(NH4)3PO4

Amoni phosphatmonobasic

ar

500g

(NH4)H2PO4

Ammonium ferric sulfate

ar

500g

NH4Fe(SO4)2

Amoni phosphatdibasic

ar

500g

(NH4)2HPO4

Ammonium sulfate

ar

500g

(NH4)2SO4

Amonium sulfuacianide

ar

500g

NH4SCN

Amonium sulfuacianide

CP

500g

NH4SCN

Amonium nikel sulphate

ar

500g

NiSO4(NH4)SO4

Amonium metavadate

ar

100g

NH4VO3

Angtimon trioxyt

ar

500g

Sb2O3

Angtimoncloride

ar

500g

SbCL3

Aniline

ar

500ml

C6H5NH2

Bạc nitrat (1kg)

ar

1000g

AgNO3

Bạc nitrat (0.1kg)

ar

100g

AgNO3

Silver sulphate

ar

100g

Ag2SO4

Barium hydroxit

ar

500g

Ba(OH)2

Barium Carbote

ar

500g

BaCO3

Barium Chloride

ar

500g

BaCl2

Barium nitate

ar

500g

Ba(NO3)2

Barium sulfate

ar

500g

BaSO4

Barium cromat

ar

500g

BaCrO4

Bengen

ar

500ml

C6H6

Benzan dehyt

ar

500ml

C6H5CHO

Benzyl alcohol

ar

500ml

C6H5CH2OH

Bismut nitrate

ar

500g

Bi(NO3)3

Bismut oxyt

ar

500g

Bi2O3

Brom lỏng

ar

500g

Br2

Trichloromethane

ar

100ml

CHBr3

n-Butanol

ar

500ml

C4H9OH

2- Butanon (methyl ethyl ketone)

ar

500ml

C4H8O

Butyric  Acid

ar

500ml

CH3CH2CH2COOH

Buthyl axetat

ar

500ml

C4H10CH3COO

Cadimi sulfate

ar

100g

CdSO4

Cadimi chlorite

ar

100g

CdCl2

Cadimi nitrate

ar

100g

Cd(NO3)2

Cadimi acetat

ar

500g

Cd(CH3COO)2

Cadimi Oxyt

ar

250g

CdO

Calcium acetat

ar

500g

Ca(CH3COO)2

Calcium Chloride

ar

500g

CaCl2

Calcium

ar

250g

Ca

Calcium carbonate

ar

500g

CaCO3

Calcium hydroxide

ar

500g

Ca(OH)2

Calcium nitrat

ar

500g

Ca(NO3)2

Calcium oxide

ar

500g

CaO

Calcium Florua

ar

500g

CaF2

Calcium sulfate

ar

500g

CaSO4

Carbua sulfua

ar

500ml

CS2

Carbon tetrachloride

ar

500ml

CCl4

Casein

ar

250g

 

Lead (II) acetate basic

ar

500g

Pb(CH3COO)2 Pb(OH)2

Lead (II) Acetat trihydrate

ar

500g

Pb(CH3COO)2.3H2O

Lead Nitrate

ar

500g

Pb(NO3)2

Lead oxide (Vµng)

ar

500g

PbO

Lead oxide (đỏ)

ar

500g

Pb3O4

Lead chloride

ar

 

Công ty TNHH An Bình Giang

Chat ngay
Liên hệ
Lịch sử